انواع پسته


1-ارقام زودگل: کله قوچی، ممتاز و سفيد پسته نوق
2- ارقام متوسط گل: احمد آقايی، فندقی، بادامی زرند
3-ارقام دير گل: اکبری، شاه پسند و خنجری دامغان

ارتباط با ما

📧آدرس ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

📞شماره ی تماس: 32523992 35

📠فکس: 32523992 35 داخلی 8

گالری